KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ BARAKLI KÖYÜ DERNEĞİ
  DERNEK TÜZÜĞÜ
 
DELİCE İLÇESİ BARAKLI KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
 
 
Madde:1 Derneğin adı                            :Baraklı köyü sosyal yardımlaşma derneğidir.
Madde:2 Derneğin merkezi                    urali Aliç mah. 4.cad. 122.sok. No:9-B                                 Mamak Ankara
Madde:3 Derneğin amaç ve faaliyetleri :
A.DERNEĞİN AMACI:
a.)Köyümüzün nüfusuna kayıtlı olup, Ankara‘da ikamet eden şahısların kendisine anne ,baba,eş ve çocuklarının ölümü nedeni ile gerek Ankara gerek cenazenin köye götürülmesinden doğan masrafları karşılamak.Ancak; Evli olan çocuklar cenaze yardımı ve sosyal haklardan yararlanamazlar kendilerinin üye olmaları gerekir.
b.)Gençleri kumarhane, kahvehane, alkol ve benzeri alışkanlıklardan korumak.
c.)yol, köprü, cami, sağlık ocağı, mezarlık ve çevre düzenlemesi ile ilgili ortaklaşa kullanacağı yerlerin yapımı, tamiri veya yeni yapılması hususunda ilgili kurum ve kuruluş nezdinde girişimde bulunmak.
B.DERNEĞİN FAALİYETLERİ:
a.)Yoksul, hasta ve yetimleri maddi ve manevi yardımda bulunmak amacı ile kaynak bulmak ve doğal afetlerle karşılaşan yurttaşlarımıza yapılacak yardımları organize etmek ve yerine ulaştırmak.
b.)Okuyan ve işsiz gençleri, tüm çalışanların, sportif faaliyetler folklor ve diğer güzel sanatlar aracılığı ile kültürel, sosyal gelişimlerini sağlamak ve bu amaçlar doğrultusunda toplantılar, gösteriler, bilimsel çalışmalar ve dergiler düzenlemek.
c.)Yörede okul sorununu çözmek amacıyla yetkili özel ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.
d.)Gençlerin ve tüm çalışanların boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla ekonomik kültürel ve kişisel gelişimlerini sağlayacak, biçki-dikiş ve el sanatları kursları düzenlemek, bu kurslardan sağlanan ürünleri sergilemek.
e.)Üyelerin kültürel sosyal ve kişisel gelişimi için 3.Mad. d. Bendinde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplantılar, gösteriler, bilimsel çalışmalar ve sergiler düzenlemek.
C.DERNEK FAALİYETLERİNİN TANITILMASI YÖNÜNDEN:
a.)Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.
b.)Basın, yayın ve yasal tanıtım olanaklarından yararlanmak.
c.)Arşiv oluşturmak
d.)Kütüphane oluşturmak.                                                            
                                                                                                                              
 
 
BAŞKAN      BAŞKAN YRD.      SEKRETER        SAYMAN       ÜYE           Suat KILIÇ   Hamit KARATAŞ H.İbrahim KILIÇ  Duran KILIÇ  Selim ASLAN                                                                                                                                                                                                                                                             e.)Amaç yakınlığı olan özel ve tüzel kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, olanın düzenlediği etkinlikleri desteklemek.
Madde:4 derneğin kurucuları:                      
Derneğin kurucuları,T.C. uyruğundan olup, adları-soyadları, meslek, ikametgahları, doğum yer ve yılları tüzüğün sonunda liste halinde belirtilmiştir.
Madde:5 Derneğe üye olma, üyelikten çekilme ve çıkarlarının şart ve şekilleri :
a)    Derneğe üye olmak,
b)    Medeni haklarını kullanmaya sahip ve on sekiz yaşını bitirmiş olmak,
c)     Derneğin amacına uygun olmak,
d)    2908 sayılı dernekler yasası’nın 4. maddesinde belirtiler yasaklanmış suçlardan hüküm giymemiş olmak.
e)     Bu şartlara haiz her yurttaş şahsen veya yazılı olarak üyelik başvurusunu yönetim kuruluna bildirir.Yönetim kurulu bir ay içinde kabul veya ret eder.Sonuç yazı ile başvurana bildirilir.
f)      Üyeliği kabul edilmeyenleri ilk genel kurulda itiraz hakları vardır.
g)    Derneğe maddi ve manevi yardımları olan kişilere yönetim kurulunun teklifi ile fahri üyelik verilebilir.Fahri üyeler isterlerse aidat verebilir, ancak oy kullanamazlar.   
B-DERNEKTEN ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA:
a)    2908 sayılı dernekler yasasının 4. maddesinde yasaklanmış suçlardan hüküm giyenler.
b)    Derneğin amacına aykırı faaliyetlerde ve davranışta bulunanlar.
c)     Taahhüt ettiği aidatı kendisine bildirilmesine rağmen (3) ay içinde ödemeyenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
Madde:6 Derneğin örgütlenme şekli ve organlar:
a)    Genel kurul
b)    Yönetim kurulu
c)     Denetleme kurulu
     Gerek duyulursa, disiplin kurulu, onur kurulu vb. gibi kurullar’da oluşturulabilir.
     A)GENEL KURUL:
     1)Genel kurul, derneğin asıl üyelerden oluşur.Genel kurula katılması gereken üyeler oy hakkına sahiptirler.Fahri üyeler söz alabilirler, oy kullanamazlar.
     2)Olağan genel kurul toplantısı, iki yılda bir olmaz üzere EYLÜL ayında yapılır.
     3)Olağanüstü genel kurul, denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yine yönetim kurulunca toplantıya çağırılır.Eğer yönetim kurulu isteğe rağmen (1) ay içinde bu çağrıyı yapmazsa, 2908 sayılı dernekler yasası’nın 20.maddesinin son fıkrasına göre işlem yapılır.
     4)Toplantıya çağrı 2908 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapılır.
 
BAŞKAN    BAŞKAN YRD.      SEKRETER         SAYMAN       ÜYE                                                                                                                                   Suat KILIÇ Hamit KARATAŞ H.İbrahim KILIÇ  Duran KILIÇ  SelimASLAN                                
 
5) Genel Kurul’a katılacak üyeler hazırlanan listenin karşısını imzalayarak toplantıya girer.Toplantıya yeter sayıda üye katılmısşa toplantıyı yönetmek üzere
bir başkan ve iki yazman seçilir. Kongreyi eski yönetim kurulu açar.kongreyi yönet
mek üzere bir başkam adayı gösterir.Kongre Başkanlığına seçilen kişi Divan oluşunu sağlamak üzere bir 2. Başkan yeteri kadar yazman seçimi için aday gösterir.Adaylar içerisinde seçilenler DİVAN’I oluştururlar.Divanca yoklama yapılır.Yasal yoklama yapılır.Yasal çogunluk sağlanmıssa kongrenin devamına karar verilir.İlan edilen gündem uyarınca kongreye devam edilir.
     6) İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulunun üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.
     B-GENEL KURUL YETKİ VE GÖREVLERİ
     1) Dernek Yönetim ve denetim kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim kurulunun aklamak.
     2) Yeni dönem yönetim kurulu gizli oy açık sayımla,denetim kurulu yazılı olarak seçilir.
     3) Gerektiğinde dernek tüzüğünü değiştirmek ve gerektiğinde dernek iç denetim yönetmenliği hazırlamak.
     4) Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi ve çalişma programını görüşüp Kabul etmek.
     5) Derneğin feshine karar vermek.
     6) Genel kurul yalnızca gündeminde bulunan konuları muzakere eder,karar’a bağlar.Toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10 unu yazılı istegindeki konu gündeme
ek madde olarak alınabilir.
     7) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması gereken görevler yerine getirir.
     A- YÖNETİM KURULU
     1) Yönetim kurulu (5) asil ve (5) yedek üyeden oluşur.Genel kurulca gizli oyla seçilir.
     2) Asil üyelikler boşalırsa yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.Başkan,
ikinci Başkan,Yazman,Muhasip, ve üyelerden oluşur.
     3) Yönetim kurulu yedeklerini’de göreve getirdikten sonra dernek acze düşerse
dernek genel kurula gitmek zorundadır.
 
 
 
 
 
 
 
 
BAŞKAN       BAŞKAN YRD.      SEKRETER        SAYMAN         ÜYE
Suat KILIÇ     Hamit KARATAŞ H.İbrahim KILIÇ Duran KILIÇ Selim ASLAN
                                                   
 B-YÖNETİM KURULU’NUN YETKİ VE GÖREVLERİ
     1)Yönetim kurulu derneği temsil eder.Derneğin faaliyetlerinin uygulamasından sorumludur.
     2) Dernek amaç ve faaliyet dallarına göre çalışma programı hazırlar.Programı uygulamasını yürütür.Bunun daha koordineli yürümesi için iç tüzük yönetmeliği uyarınca  ‘DAL SORUMLUSU’ seçer.Dal sorumluları üyelerden secilebileceği gibi yönetim kurulu üyelerinden olması tercih edilir.
     3) Derneğin Gelir-Giderlerinin hesaplarını yapar,bütçeyi hazırlar.
     4) Dernek Yönetim kurulu aşagıdaki biçimde iş bölümü yapar.
      BAŞKAN:Yönetim kurulu’nu temsil eder.Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.dernek faaliyetlerinden birinci derecede sorumludur.kurul toplantılarının gündemini hazırlar.dal sorumlularını yönetim kuruluna önerir.
     İKİNCİ BAŞKAN: Başkan’ın bulunmadığı toplantılarda başkanı temsil eder ve Başkanlık yetkilerini kullanır.
     YAZMAN: Derneğin teşkilat işlerinden sorumludur.Yazışmaları yönetir.Derneğin yazı,kayıt,büro işlerini yürütür.Müstahdemleri alınması ve çıkarılması,odacılara iş bölümünden ve lokalin yönetiminden sorumludur.
     MUHASİP: (SAYMAN) Bilanço ve kesin hesapları tahmin eder.hesap işlerine ait defter dosya ve sarf evraklarını hazırlar.Gerektiğinde tönetim kuruluna bilgi verir.Denetleme kurulunun incelemesşne sunar.
     C- YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
      1) Yönetim kurulu en az 15 günde bir toplanır.Yönetim kurulu başkanı’nın veya ikinci başkan’ın isteği üzerine her an toplanılabilir.
     2) Yönetim kurulu kararları çoğunlukla alınır.Alınan kararları uygulamak her üyenin görevidir.
     3) Yönetim kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak (3) defa üst üste,mazeretli bile olsa (5) defa üst üste toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan çekilmiş sayılır.durum kendisine yazı ile bildirilir ve yerine yedek üyelerden sıralama önceliğiyle yenisi çağrılır.
      C-a DENETLEME KURULU YETKİ VE GÖREVLERİ
     1) Denetleme kurulu,üç asil,üç yedek üyeden oluşur.Genel kurulca seçilir.
2)    Denetleme kurulu kendi arasında bir başkan seçer.
b) Denetleme kurulunun yetki ve görevleri:
1) Yönetim kurulunun her safhadaki icraatlarını ve hesaplarını en az üç ayda bir denetler.
2) Denetleme sonucunu bir rapor ile tesbit eder.Bu raporun bir örneğini yönetim kurulu’na ve toplantıda genel kurula verir.
 
 
 
 
BAŞKAN     BAŞKAN YRD.    SEKRETER          SAYMAN        ÜYE
Suat KILIÇ Hamit KARATAŞ H.İbrahim KILIÇ Duran KILIÇ Selim ASLAN
3)    Denetleme sonucu eksik ve yanlış gördüğü konuları yazı ile yönetim kuruluna bildirir.
4)    Denetleme kurulu üç defa uyarıların yerine getirilmediğini tesbit edince herhangi bir yolsuzluk tesbit etmiş ise veya başka bir nedenlere gerek duyarsa derneği genel kurula çağırabilir.
MADDE 7 – DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ
          Derneğin iç denetimi,dernekler kasası ve dernek yüzüğüne göredenetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
          İç denetleme kurulu denetim kuruluna uyarıda bulunur.bu hususda Genel kuruldan karar çıkartmak kaydıyla “DERNEK İÇ DENETİM YÖNETMELİĞİ” hazırlayabilir.
MADDE 8 – DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTER VE KAYITLAR:
          Dernek aşağıda gösterilen ve noterden tastikli şu defterler tutulur.
          1-ÜYE KAYIT DEFTERİ: Dernek üyelerinin kimlikleri,derneğe giriş terif ve numara sırasına göre bu deftere yazılır.Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
          2-KARAR DEFTERİ: Yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır.Karaların altı toplantıya katılanlarca imzalanır.
          3-GELEN-GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ:Gelen-giden evrak tarih ve numara sırasına göre bu deftere kayıt olunur.Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyada saklanır.
          4-GELİR VE GİDER DEFTERİ: Dernek adına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
          5-BÜTÇE KESİN HESAP VE BİLANÇO DEFTERİ: Bütçe kesin hesap ve bütün harcamaları bu deftere işlenir.
          6-DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ: Derneğe ait Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
           Bu maddede sayılan defterlerin noterden onayı zorunludur.
MADDE 9 – DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ:
A)   Dernek Gelirleri:
1-    Üye aidatı,yıllık (50.00)TL. Aidat her yıl genel kurulca belirlenir.
2-    Alınacak bağış ve yardımlar
3-    Derneğin vereceği kurslar,oyunlar,geceler,konferanslar vb.çalışmalardan sağlanan gelirler.
4-    Futbol turnuvaları,güreş,çay,balo,piyango ve gezilerden sağlanan gelirler.
Dernek gelirleri’Alındı belgesi’ ile toplanır.gelir yoplama işinde Maliye Bakanlığınca bastırılan belgeler kullanılır.
 
 
 
 BAŞKAN      BAŞKAN YRD   .   SEKRETER         SAYMAN         ÜYE
Suat KILIÇ   Hamit KARATAŞ    H.İbrahim KILIÇ Duran KILIÇ Selim ASLAN
          b) DERNEK GİDERLERİ: Giderler,harcama belgesi ile yapılır.Satın alınan mallar fatura veya fişle ispat edilir.Dernek,kira yol parası nakliye parası gibi harcamalarda ‘dernek harcama belgesi’kullanılır.
MADDE 10 – Derneğin ikametgahı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz malları İç İşleri Bakanlığına (3) içinde bildirmek kaydıyla edinilebilir.
MADDE 11 - Derneğin sandık kurması:Dernek 2908 sayılı dernekler yasasının 39.maddesi uyarınca hazırlanıp 1/2/1985 tarih ve 18635 sayılı resmi gazetede yayımlanan dernekler tarafından kurulan sandıkların tabi olacağı esaslar hakkındaki yönetmelik ilkelerine uygun şekilde sandık kurabilir.
MADDE 12 – Lokal acma:Dernek,2808 sayılı dernekler yasasının 90. maddesine uyma koşulu ile üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmek ve sosyal çalışmaları kolaylaştırmak amacına yöneliklokal açabilir.
MADDE 13 – Dernek birden fazla illerde faaliyet gösteremez.Ancak ANKARA İLİ sınırları içerisinde şube açabilir.
MADDE 14 – DERNEĞİN FESHİ: Derneğin feshine üyelerin en az 2/3 nün katılmasıyla Genel Kurul karar verir.Gündeminde fesih kararı bulunan Genel Kurula bütün üyeler katılabilir.Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2908 sayılı yasanın 49.maddesine göre hareket edilir.Yalnız ikinci toplantıda katılan üyelerin 2/3 fesih kararı alabilir.
 Derneğin feshi yönetim kurulunca (5) gün içinde mahallenin en büyük mülki amirliğine bildirilir.
          Derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı Ankara ili sınırları içinde faaliyet gösteren ve amaç yakınlığı olan bir derneğe bırakılır.
MADDE 15 – Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda 2908 sayılı dernekler yasası ile türk medeni yasasının 1.kitabı 2.faslı olan cemiyetler kısmı hükümleri kullanılır.
MADDE 16 – GEÇİCİ MADDE
          Dernek organlarının oluşumuna kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneği temsile yetkili geçici yönetim kurulu altı ay süreyle üyeleri (7) kişiden oluşan kurucularından ibarettir.
          İş bu Delice İlçesi Baraklı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tüzüğü (16) maddeden oluşmaktadır.
 
 
 
 
 
 
BAŞKAN      BAŞKAN YRD.     SEKRETER           SAYMAN       ÜYE
Suat KILIÇ   Hamit KARATAŞ H.İbrahim KILIÇ   Duran KILIÇ Selim ASLAN
                                                                                                      
 
  SİTEMİZE TOPLAM 47332 ziyaretçi GİRİŞ YAPMIŞTIR  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=